home    notícies    enllaços
Origen

Origen

La Convenció sobre els drets de l'infant és un instrument internacional que estableix els drets de la infància.

Fou adoptada per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre del 1989.

Aquesta iniciativa constitueix una de les fites més importants en el reconeixement i l'afirmació dels drets humans. La Convenció sobre els drets de l'infant és un dels tractats més referendats del món, ja que segons UNICEF ha estat ratificat per 193 estats, gairebé tots els membres de Nacions Unides.

Els quatre principis bàsics de la Convenció són els següents:

1. el principi de no-discriminació.
2. el de defensa del millor interès de l'infant.
3. el del dret a la vida, a la supervivència i al desenvolupament.
4. el de respecte per les opinions del nen.

La Convenció reconeix que tot nen és titular de certs drets fonamentals, entre els quals s'han d'esmentar el dret a la vida, al seu nom i a la seva identitat, a ser educat pels seus pares en el si d'una família i expressa els drets fonamentals de què gaudeixen els infants de totes les nacionalitats: dret a desenvolupar-se fins a les seves plenes potencialitats; a ser protegits de les influències pernicioses, dels abusos i de l'explotació; i a participar plenament en la família així com en la vida cultural i social.

La Convenció protegeix els drets dels infants a base de garantir el seu accés efectiu als serveis de salut; a una educació primària gratuïta i obligatòria i a altres serveis jurídics, civils i socials. La Convenció també reconeix que els infants tinguin el dret d'expressar les seves opinions i que aquestes siguin escoltades, de rebre protecció davant de possibles explotacions i que la seva intimitat sigui respectada.

Malgrat l'amplitud del suport que la Convenció ha rebut a tots els països del món, dos Estats membres de Nacions Unides encara no l’hi han donat: Somàlia i els Estats Units.

Del seguiment de l'aplicació de la Convenció s'encarrega el Comitè dels Drets de l'Infant de Nacions Unides, compost per representants de països de tot el món. Els governs dels països que han ratificat el tractat estan obligats a informar periòdicament el Comitè i a comparèixer davant seu pel que fa a la posada en marxa de la Convenció i als avenços dels drets dels infants en el seu país.

Segons les informacions disponibles, l'impacte de la Convenció ha estat ràpid, ampli i sostingut. Avui dia un nombre creixent d'estats fa referències específiques als drets humans de la infància en les seves constitucions o en d'altres disposicions legals. L'àmplia difusió de la Convenció ha anat propiciant l'acceptació que els infants són titulars de drets com a ciutadans.